Powrót do poprzedniej strony

Dr n. med. Wiesław Tomaszewski
 

Urodził się  5.01.1957 roku  w  Warszawie.  W  roku  1982  ukończył  I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, uzyskując dyplom lekarza medycyny. Po ukończeniu 1-rocznego stażu podyplomowego w CSK Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, rozpoczął pracę w Klinice Ortopedii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie pracował do 1992 roku na stanowiskach od młodszego do starszego asystenta.

W tym okresie uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii, II stopień specjalizacji w zakresie medycyny sportowej i II stopień specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii.
W okresie 1993-1996 pełnił funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Ortopedyczno-Urazowego w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie.

W okresie 1997-2007 prowadził prywatny gabinet lekarski. Od 2000 do 2005 roku pełnił funkcję konsultanta w Klinice Rehabilitacji A.M. w Bydgoszczy, głównie w zakresie żywienia i suplementacji, jako istotnego elementu kompleksowej rehabilitacji pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych. Od 2005 roku jest też adiunktem Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Posiada tytuł doktora nauk medycznych. Pracę doktorską nt. "Rola wapnia w modulującym działaniu promieniowania laserowego na śródbłonek i mięśniówkę gładką naczyń", przygotował i obronił w Katedrze i Zakładzie Farmakologii i Terapii Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. Od 1985 roku realizuje także drugie, poza chirurgią ortopedyczną, zainteresowanie zawodowe, tj. medycynę sportową. Jako przewodniczący komisji medycznych kilku kolejnych Polskich Związków Sportowych (m.in. PZ Judo, PZ Kick-boxingu, PZ Piłki Nożnej), a także zespołów medycznych kilku zawodowych grup sportowych (m.in. Kick-boxingu, drużyny kolarskiej "Atlas" i in.) spra­wował opiekę medyczną nad wieloma polskimi sportowcami, od sportu dzieci i młodzieży do medalistów olimpijskich, stając się współtwórcą sukcesów najwybitniejszych polskich sportowców (w tym złote medale olimpijskie, tytuły mistrzów świata i Europy). Posiada uprawnienia instruktorskie w kilku dyscyplinach sportowych (w okresie 1983-1996 pracował jako trener judo w KS "Polonez").

Jest autorem lub współautorem ponad 50 artykułów opublikowanych w recenzowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, a także dziewięciu specjalistycznych publikacji książkowych. Ponadto stara się popularyzować wiedzę medyczną nie tylko w środowisku naukowo-medycznym lub sportowym, ale także w społeczeństwie. Opublikował ponad 200 artykułów popularnonaukowych, szkoleniowych i informacyjnych związanych głównie z problematyką profilaktyki i leczenia schorzeń i obrażeń narządu ruchu, a także promocją zdrowia i szeroko pojętą medycyną sportową.

Od 1992 roku rozwija także działalność "pozalekarską", nadzorując pracę wydawnictwa naukowego "Medsportpress" wydającego czasopisma medyczne o znaczącej randze nauko­wej, potwierdzonej coroczną, wysoką punktacją w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnic­twa Wyższego (kwartalnik "Medycyna Sportowa", dwumiesięcznik "Ortopedia Traumatolo­gia Rehabilitacja", kwartalniki "Fizjoterapia Polska" i "Acta Neuropsychologica", a także "Baltic Journal of Health and Physical Activity" i "Journal of Combat Sports and Martial Arts", które ukazują się 2 razy w roku). Pełni funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma "Medycyna Sportowa", które w 2010 roku obchodziło Jubileusz XXV-lecia istnienia. To właśnie dzięki takim ludziom jak dr n. med. Wiesław Tomaszewski, lekarz, humanista i społecznik, "Medycyna Sportowa" osiągnęła taką rangę i poziom naukowo-szkoleniowy, jaki reprezentuje obecnie. 26 lat pracy licznej grupy lekarzy- zapaleńców, tworzących pismo w różnych okresach jego rozwoju i pracujących w dużej mierze społecznie, przyniosło znakomity efekt w postaci opublikowania kilku tysięcy prac naukowych, z zakresu różnych dyscyplin medycznych związanych z interdyscyplinarną specjalnością jaką jest medycyna sportowa. Od pierwszego wydania pismo stanowiło organ prasowy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Od początku powstania czasopisma pozostaje ono najstarszym "organem prasowym" Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, kontynuatorem idei wydawanego przed wojną "Przeglądu Sportowo-Lekarskiego".

Wieloletnie działania Zespołu redakcyjnego pod kierunkiem dr Wiesława Tomaszewskiego pozwoliły na utrzymanie i sukcesywne zwiększanie rangi naukowej czasopisma, z jednoczes­nym nastawieniem na ukierunkowanie praktyczne. Agencja Wydawnicza MEDSPORT­PRESS SP. z o.o. wydawała także czasopisma z obszaru szeroko rozumianej promocji zdrowia m.in. poprzez wydawanie, w minionych latach, ogólnopolskiego czasopisma dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów pt. "Niepełnosprawność i Zdrowie", a także magazynu elit medycznych "Konsylium".

Powyższą działalność współrealizuje z Fundacją Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury "Ars Medica", w której pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jest członkiem 4 międzynarodowych i 8 krajowych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (sprawował m.in. funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego, obecnie Prezesa Oddziału Warszawskiego PTMS), a także Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Z ramienia tych Towarzystw, a także z własnej inicjatywy, organizował wielokrotnie kongresy naukowe o znaczącej randze i zasięgu międzyna­rodowym.

Przy organizacji ponad 30 międzynarodowych i ogólnopolskich kongresów naukowych i konferencji naukowo-szkoleniowych pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Organiza­cyjnego, będąc jednocześnie, w większości tych przedsięwzięć, członkiem Komitetów Naukowych i wykładowcą.

Wieloletnie, głębokie zaangażowanie w działalność społeczną i charytatywną realizuje poprzez liczne projekty międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne w założonej przez siebie w 2002 roku Fundacji Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury "Ars Medica", a także w innych stowarzyszeniach i organizacjach, w tym w Rotary International (m.in. funkcja Prezydenta Rotary Club Warszawa City).

Dr W. Tomaszewski jest pomysłodawcą ogólnopolskich kampanii promujących aktywność fizyczną i zdrowy styl życia (m.in. Kampania "Nie dajmy się złamać" w 2003 i 2004 r., kilkuletnia Kampania "Aktywność ruchowa w profilaktyce i leczeniu chorób cywiliza­cyjnych" i wiele innych).

Dr n. med. Wiesław Tomaszewski jest klasycznym przykładem "człowieka renesansu", humanisty i społecznika. Niestrudzony organizator takich przedsięwzięć jak Międzynarodowe Plenery Rzeźbiarsko-Malarskie (w tym dla dzieci i osób niepełnosprawnych), festiwale sztuki i twórczości ludowej, tzw. „białe niedziele” (badania specjalistyczne na terenach biednych i zacofanych, z utrudnionym dostępem do lekarza specjalisty), inicjator i fundator kilkunastu stypendiów naukowych (w tym m.in. dla młodzieży polskojęzycznej z krajów byłego Związku Radzieckiego, mogących dzięki temu studiować w Polsce – 6 projektów stypendial­nych było realizowane przy współpracy z Klubem Rotary Warszawa City). W 2011 roku Fundacja ARS MEDICA, w ramach Polskiej Prezydencji w UE otrzymała Promesę na organizację koncertu muzyki Karola Szymanowskiego, który odbył się 22.11.2011 roku
w Sali Luwru w Paryżu.

Posiada odznaczenia resortowe: "Medal Komisji Edukacji Narodowej" – nadany przez Ministra Edukacji Narodowej, Odznakę Honorową "Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia" – nadany przez Ministra Zdrowia, Złotą Odznakę "Za Zasługi dla Sportu" – nadany przez Ministra Sportu, Złoty Medal Rotary International im. Paula Harrisa, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, medal Virtuti Medicinali oraz, dwukrotnie, najwyższe wyróżnienie PT Neuropsychologicznego – Coprenicus Prize.